Vlastivědný sborník Muzea Šumavy

 Pokyny pro autory ve formátu PDF 

 


 

Pokyny pro autory příspěvků do Vlastivědného sborníku Muzea Šumavy
vydává Muzeum Šumavy Sušice, náměstí Svobody 40, 342 01 Sušice, tel. 376 528 850

Muzeum Šumavy v Sušici přijímá odborné studie, materiálové stati, recenze, anotace a diskusní příspěvky z oblasti historických a přírodních věd týkající se regionu Šumavy a Pošumaví (s důrazem na oblast Sušicka).
Sborník vychází každý lichý rok, uzávěrka je vždy 31. října předchozího roku. Sborník není recenzovaný. Redakce si však vyhrazuje právo dodané příspěvky odmítnout či doporučit jejich přepracování. Příspěvky nejsou honorovány, přispěvatel obdrží jeden autorský výtisk.
S požadavky na výjimky a s nejasnostmi v uvedených pravidlech se obracejte na redakci sborníku.
Příspěvky prosím zasílejte na emailovou adresu: jan.lhotak@seznam.cz

 

Formální úprava rukopisů

Text
Prosíme o dodržování následujících zásad. Příspěvek by neměl přesahovat 30 normostran. Používejte textový editor MS Word, písmo Times New Roman, velikost 12, řádkování jednoduché. Text nijak neformátujte, nezalamujte ani jinak graficky neupravujte. V textu používejte co nejméně zkratek.

Poznámkový aparát a způsob citování
Poznámky vkládejte příkazem Vložit–Odkaz–Poznámka pod čarou. V poznámkách používejte co nejméně zkratek, vyjma běžně užívaných (s. – strana, srv. – srovnej, ed. – editor, eds. – editoři, red. – redaktor apod.). Způsob citací a zkracování musí být v celém příspěvku jednotný.

a) citace z monografie
Josef Ambrož GABRIEL, Královské město Sušice a jeho okolí, Praha 1868, s. 64.
Při opakované citaci J. A. GABRIEL, Královské město, s. 66.

b) citace části periodika či periodického sborníku:
Jan ROYT, Fresky v kostele sv. Mauricia v Mouřenci, Vlastivědné zprávy Muzea Šumavy 3, Sušice 1995, s. 66–72.
Jiří SLÁMA – Jiří ZEMAN, Slovanské pohřebiště v Řesanicích u Kasejovic, Vlastivědné zprávy horního Pootaví 1962, s. 21–24.
Jaroslav RICHTER, Družstevníci Plzeňska pracují pečlivě na výrobních plánech, Pravda [Plzeň], 28, 1953, č. 9, 30. 1., s. 1.

c) citace části neperiodického sborníku:
Jaroslav CUHRA, Československo a Vatikán za Pražského jara. In: Zdeněk Kárník – Michal Kopeček (rds.), Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu 1, Praha 2003, s. 255.

d) citace z písemných pramenů:
Při první citaci rozepište jméno archivu i fondu. Při dalších citacích užívejte běžně užívané zkratky.
Národní archiv Praha, Archiv pražského arcibiskupství I, inv. č. 2530, sign. C 42, ka. 742.
NA Praha, APA I, inv. č. 2530, sign. C 42, ka. 742.

Státní okresní archiv Klatovy, Archiv města Sušice, inv. č. 355, sign. 19/46, kniha trhů 1586–1676, pag. 122–125.
SOkA Klatovy, AM Sušice, inv. č. 355, sign. 19/46, kniha trhů 1586–1676, pag. 122–125.

e) elektronické zdroje:
Uvádějte elektronickou adresu a datum zhlédnutí.
 
Resumé
K článkům připojte české resumé pro německý překlad o délce maximálně 1 normostrany. Překlad zajišťuje redakce.
 
Přílohy
Přílohy nikdy nevkládejte do textu, ale zasílejte formou samostatných souborů. Grafy a tabulky ve formátu MS Excel, obrázky ve formátu .jpg, .tif nebo .bmp a v rozlišení minimálně 300 dpi. Fotografie pojmenujte číselně 01, 02, 03 atd. Ve vlastním dokumentu MS Word sepište seznam fotografií. Vždy uveďte popis snímku, autora a datum pořízení, případně uložení snímku.

 

Za redakci
PhDr. Jan Lhoták (jan.lhotak@seznam.cz)
Jiří Novák (ostruzno64@seznam.cz)